Provedení restaurátorských prací a památkové obnovy hradního paláce

IROP-ITI: Kunětická hora - Divadlo na hradě i v podhradí

Projekt je zaměřen na provedení restaurátorských prací a památkové obnovy hradního paláce. Dojde k úpravě povrchů palácového nádvoří dle archeologických situací, obnově historických omítek jižního křídla, restaurování kamenických prvků, opravě elektrorozvodů, instalaci bezpečnostního osvětlení a ozvučení exteriérů a expozičních prostor.

 • operační program: Integrovaný regionální operační program
 • prioritní osa: 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • specifický cíl: SC 3.1- zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • výzva č.48: Paměťové instituce a kulturní památky
 • doba trvání projektu: 6.10.2017 - 28.2.2023
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 83 344 123,00 Kč
 • celkové způsobilé výdaje projektu: 70 588 235,00 Kč
 • celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 12 755 888,00 Kč
 • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
 • Právní akt byl vydán dne 28.5.2020, reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013244
 • Projekt je zaměřen na provedení restaurátorských prací a památkové obnovy hradního paláce. Dojde k úpravě povrchů palácového nádvoří dle archeologických situací, obnově historických omítek jižního křídla, restaurování kamenických prvků, opravě elektrorozvodů, instalaci bezpečnostního osvětlení a ozvučení exteriérů a expozičních prostor. V severním palácovém křídle bude vytvořena dřevěná konstrukce v úrovni prvního patra s navazujícím ochozem ve druhém patře bývalého královského sálu. Poprvé v novodobých dějinách tak dojde ke zpřístupnění tohoto hradního křídla veřejnosti. Konstrukce zároveň umožní využití těchto prostor pro výstavní, divadelní a hudební akce.
 • Projekt také řeší revitalizaci přírodního amfiteátru v podhradí, zahrnující opravu jeviště, úpravu okolních ploch a generální opravu budovy sociálního a technického zázemí amfiteátru, včetně úpravy rozvodných sítí a zpevněných ploch (parkoviště, komunikace). Revitalizace přírodního amfiteátru v podhradí navazuje na provedené úpravy okolní zeleně, realizované v uplynulém období v rámci projektu OPŽP, a významně zkvalitní zázemí pro konání open air akcí.

Historie a budoucnost

Hradní palác je tvořen 3 křídly a přimknutou válcovou věží. Byl vybudován Vilémem II. z Pernštejna na konci 15. století a nese první renesanční stopy na našem území. Palác byl zničen za třicetiletých válek, částečně rehabilitován na počátku 20. století. Z této doby a především ze 70. let 20. století pocházejí i některé nevhodné a necitlivé zásahy (betonové konstrukce, úpravy podlah, strojní omítky atd.). Severní palácové křídlo je do těchto dnů tvořeno pouze obvodovým zdivem a torzem přízemních prostor. Současný stav neumožňuje jeho zpřístupnění veřejnosti. Jedním z hlavních cílů projektu je zpřístupnit severní palácové křídlo citlivým vložením tesařské konstrukce s ochozem, umožňujícím i další (kulturní) využití. Projekt dále rehabilituje palácové nádvoří, s odkazem na provedený průzkum. Odstraňuje některé nevhodné zásahy v jižním křídle paláce (opravy podlah, oken, omítek, historických ostění). Součástí je i zajištění objektu bezpečnostní elektroinfrastrukturou s úpravou prohlídkových prostor (audio).