Staletá Praha 2/2016

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

catalog Tištěná verze

120 Kč

poslední výtisky

Koupit

120 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

STUDIE

  • Martin Musílek: Šimon od Bílého lva. Den pražského měšťana v době vymknuté z kloubů. Životní dráha významného pražského měšťana a politika Šimona od Bílého lva posloužila jako podklad pro nastínění kolektivní biografie horní vrstvy městského obyvatelstva v pozdně středověké Praze.
  • Tomasz Cymbalak, Nela Hladíková Trachtová: Soubor drobné figurální plastiky s náboženskou tematikou z novoměstské lokality Palác Národní v Praze. Prezentace drobných keramických votivních plastik podává přehled nalezených typů, informuje o technologii výroby a použité surovině a pokouší se přiblížit jejich producenty.

MATERIÁLIE

  • Matouš Semerád , Jan Havrda: Řetězový most císaře Františka I. jako archeologický nález. Objev nájezdové rampy mostu na malostranském břehu Vltavy. Nález malostranské nájezdové rampy řetězového mostu Františka I. učiněný při běžné výměně inženýrských sítí prohloubil poznání této zajímavé industriální stavby.
  • Miroslav Kovář, Veronika Staňková: Dokumentace oken oratoří tří pražských klášterních kostelů. Okna kostelních oratoří jsou svébytným typem výplňových prvků, který je ojedinělý též v možnosti zkoumat dochovaná výsuvná okenní křídla ze 17. a 18. století.
  • Michaela Selmi Wallisová: Archeologický výzkum „Jámy“ na Novém Městě pražském. Okna kostelních oratoří jsou svébytným typem výplňových prvků, který je ojedinělý též v možnosti zkoumat dochovaná výsuvná okenní křídla ze 17. a 18. století.
  • Jan Zavřel, Miloš Komanec: Kolkované cihly z území Prahy 6. Nově objevovaný fenomén historických kolkovaných cihel se úzce pojí s dějinami cihlářské výroby, v níž Praha 6 zaujímala přední místo.

SDĚLENÍ   

  • Petr Chotěbor: Stavební postupy svatovítské stavební huti ve středověku zjištěné při konzervaci katedrály sv. Víta na Pražském hradě

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA    

Archaeologia historica XXI–XL (1996–2015)
                                   — autorský rejstřík,    130–134
                                   — místní rejstřík,        135–141
                                   — tematický rejstřík,  141–146

AKTUALITY

  • Ladislav Bartoš, Pavla Danešová, Veronika Koberová, Matouš Semerád, Hana Tomagová: Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ú. o. p. v Praze v roce 2015
  • Miroslav Kovář: Raně gotické patrové jednotraktové křídlo bývalého Anenského kláštera v Praze

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606 

  • Ondřej Šefců: Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (14) Kostel sv. Štěpána a okolí