IX. Památkový urbanismus

Výzkumná oblast Památkový urbanismus je zaměřena na prohlubování poznání kulturního dědictví, památkový urbanismus, tj. utváření sídel včetně krajinného rámce, v návaznosti na novodobou strukturu sídla. Obsahem výzkumné oblasti je poznání a ochrana hodnot dochované urbanistické struktury historických sídel (měst a vesnic) a jejich částí v návaznosti na krajinný kontext dle principů památkového urbanismu. Oblast je zaměřena na poznání urbanistické struktury historických sídel, charakterizované dochovaným historickým půdorysem a jemu odpovídající hmotovou stavbou, a zahrnuje aplikaci celostního pohledu na krajinný kontext historických celků a význam jejich vnějšího obrazu a historických pohledových vazeb.


Garant: Ing. arch. Alena Krusová, CSc.


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti IX. Památkový urbanismus