VII. Movité památky

Výzkumná oblast Movité památky je obecně zaměřena na poznávání, hodnocení a ochranu movitého kulturního dědictví, převážně ve správě NPÚ, ale i jiných vlastníků, např. církví. Dlouhodobě je prováděna systematická dokumentace movitého památkového fondu České republiky sdruženého do logických tematických celků. Cílem je získání přehledu o jeho památkovém potenciálu, vytvoření digitální podoby předmětů a zajištění jejich účelného zpřístupnění odborné i široké veřejnosti formou výstav, odborných knih, odborných článků a dalších výsledků základního i aplikovaného výzkumu, např. metodik. Zkoumány jsou rovněž osobnosti spjaté s objekty a movitými památkami ve správě NPÚ nebo v jiném vlastnictví (majitelé, donátoři, autoři). Je zkoumán jejich vliv a odraz ve skladbě mobiliárních fondů hradů a zámků spravovaných NPÚ nebo patřících jiným vlastníkům – zde jde např. o vybavení církevních interiérů.


Garant: PhDr. Alena Černá (2019); PhDr. Aleš Mudra, Ph.D. (od 2020)


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti VII. Movité památky