Staletá Praha 2/2019

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2019

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

176

catalog Tištěná verze

120 Kč

skladem

Koupit

120 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

Studie

  • Zuzana Bláhová-Sklenářová / Kyjská ostrožna od pravěku po novověk ve světle archeologických pramenů. Sumarizace výsledků archeologického bádání v bývalé vsi Kyje a jejím okolí od pravěku po hrobové nálezy z 18. a 1. poloviny 19. století podává přehled o vývoji zdejšího osídlení, ukončený sondou do doby poměrně nedávné
  • Tomasz Cymbalak, Kristýna Matějková, Martin Musílek, Jakub Sawicki / Novoměstská odpadní jímka se souborem cínového zboží. Limity výpovědi jejího obsahu k poznávání hmotné kultury a jejích uživatelů. Soubor archeologicky získaných nálezů hmotné kultury z výplně odpadní jímky při bývalém domě čp. 69/II ve Spálené ulici je unikátní zastoupením výrobků z cínu; interpretace souboru se dotýká problematiky nakládání s odpadem ve městech, určení majitelů předmětů i jejich sociálního zařazení
  • Martin Vyšohlíd, Jan Zavřel / Metalurgické aktivity v předlokační osadě Opatovice v Praze-Novém Městě. Multidisciplinární výzkum na parcele domu čp. 164 v Křemencově ulici doložil existenci dílny zabývající se v období 2. poloviny 12. a 1. poloviny 13. století vedle výroby a zpracování železa produkcí neželezných kovů a jejich slitin
  • Richard Biegel / Václavské náměstí a zrození pražské „city“ na počátku 20. Století. Václavské náměstí s okolím je nejen jevištěm bouřlivého vzniku pražské obchodní „city“ na počátku 20. století, ale také svědkem prvních debat o zachování historických budov a z nich vyplývající meziválečné promyšlené výškové regulace hlavních tříd

Materiálie

  • Miroslav Kovář, Vojtěch Vaněk / Zlomky gotické architektury kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách. Dějiny vsi na okraji Prahy s četnými majetky pražských měšťanů i církevních institucí a otázka stáří jejího původního středověkého kostela na základě náhodně učiněných nálezů středověkých stavebních článků druhotně využitých v neorománské kostelní novostavbě

Sdělení

  • Jindřich Figura / Předběžná zpráva o nálezu souboru středověkých usní z tzv. Jámy na Novém Městě v Praze. Krátké seznámení s rozsahem a skladbou jedinečného středověkého souboru usní, s metodikou práce a stručnou charakteristikou nejdůležitějších kategorií nálezů

Bibliografie

  • Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015): Místní rejstřík – část 2 (Historické jádro Prahy)

Aktuality

  • Stavebněhistorické průzkumy a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP v Praze v roce 2018 
  • Zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ pro Vodárenskou věž na Letné