Návštěvní řád hradu

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
státní hrad Kunětická hora, národní kulturní památka (dále jen „objekt“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST OBJEKTU

1. Objekt se podle přístupnosti dělí na tři části:

a) Části objektu veřejnosti nepřístupné (označeny vnitřním informačním systémem)

b) Části objektu volně přístupné (nádvoří), které jsou veřejnosti otevřeny od 25. března do 31. října 2016 denně mimo pondělí v rámci návštěvní doby objektu (viz bod 1 d) Základní návštěvní okruh). Pokud na pondělí připadne státem uznaný svátek, je v pondělí otevřeno a zavíracím dnem je následující úterý. V případě, že program některé z pořádaných akcí zahrnuje i prostory nádvoří, může být vstup na něj zpoplatněn.

c) Části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného (návštěvní okruhy), které se dělí na Návštěvní okruhy přístupné bez průvodce a Návštěvní okruhy přístupné pouze s průvodcem.

d) Návštěvní okruhy objektu jsou veřejnosti přístupny takto:

Základní návštěvní okruh „I. - Hradní palác s věží“  
duben a říjen | 10:00 – 16:00  |  o sobotách, nedělích a státních svátcích, pro předem ohlášené výpravy o minimálním počtu 5 osob i ve všední dny kromě pondělí (začátek poslední prohlídky v 15:30)

květen až srpen  | 9:30 – 17:30  | od úterý do neděle a o státních svátcích (začátek poslední prohlídky v 17:00)

září | 10:00 – 16:00 | ve všední dny kromě pondělí (začátek poslední prohlídky v 15:30)
září | 10:00 – 17:00 | o sobotách, nedělích a státních svátcích (začátek poslední prohlídky v 16:30)

Návštěvní okruh přístupný bez průvodce. Délka prohlídky: cca 45 minut (pouze orientační údaj, prohlídka je samostatná, výklad fakultativní).

Návštěvní okruh „II. – Hradní kaple“    
duben a říjen | 10:45 – 15:55  | o sobotách, nedělích a státních svátcích, pro předem ohlášené výpravy o minimálním počtu 5 osob i ve všední dny kromě pondělí (začátek poslední prohlídky v 15:45)

květen až srpen | 9:45 – 16:55  | od úterý do neděle a o státních svátcích (začátek poslední prohlídky v 16:45)

září | 10:45 – 15:55 | ve všední dny kromě pondělí (začátek poslední prohlídky v 15:45)
září | 10:45 – 16:55  | o sobotách, nedělích a státních svátcích (začátek poslední prohlídky v 16:45) 

Návštěvní okruh přístupný pouze s průvodcem. Délka prohlídky: cca 10 minut. Maximální počet osob v prohlídce: 40.
 

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

1. Pokladna objektu (prodejna vstupenek a upomínkových předmětů) se v návštěvní dny otevírá současně s objektem.

2. Čas prohlídky a interval mezi jednotlivými prohlídkami návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem určuje správa objektu. Návštěvnická kapacita návštěvnických okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.

3. Prohlídky I. okruhu jsou samostatné, doprovázené fakultativními výklady o historii hradu na palácovém nádvoří. Výklad se koná ve skupinách o minimálním počtu 5 osob, a to včetně osob neplatících (návštěvníci s právem bezplatného vstupu, zaměstnanci NPÚ, děti do 6 let věku apod.). Prohlídky II. okruhu jsou možné pouze s průvodcem. Čas provádění výkladů a prohlídek stanovuje správa hradu, návštěvníci jsou o nich informováni na pokladně, případně při vstupu na prohlídku. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje vedoucí správy objektu.

4. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší.


Článek 3 - VSTUPNÉ

1. Za prohlídku návštěvnických okruhů se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou na Sychrově (dále jen Cenový výměr). Cenový výměr je k nahlédnutí u pokladních v otevírací době pokladny, ceník je vyvěšen na viditelném místě u pokladny. Vstupem do objektu se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců správy objektu.

2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku).

3. Vstupenka je platná v den uvedený na vstupence v rozsahu návštěvní doby objektu.

4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.

5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

6. Výše vstupného a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje platný Cenový výměr.

7. Výše vstupného v případě konání zpoplatněných kulturních, společenských a jiných akcí v objektu je určena příslušným výměrem pro tyto akce (k nahlédnutí u pokladních v otevírací době pokladny) zvlášť pro každou akci. V takovém případě není možná prohlídka za běžné vstupné dle Cenového výměru. Rozsah konání akce se stanovuje individuálně.


Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

1. Kdokoli, mimo zaměstnanců objektu v pracovní době, kdo se v návštěvní době nachází v objektu, je z hlediska tohoto návštěvního řádu považován za návštěvníka a je povinen se řídit tímto návštěvním řádem.

2. Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají. 

3. Odpovědnost správy objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

4. V objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.

5. V objektu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty mimo vyhrazené prostory.

6. Při jakémkoli úrazu se může návštěvník obrátit o pomoc na zaměstnance objektu.

7. Během prohlídky návštěvních okruhů objektu je nutno věnovat zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která odpovídají historické podstatě objektu a která nelze odstranit.


Článek 5 - OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

1. Návštěvníci jsou v objektu povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správy objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory objektu monitorovány kamerovým systémem.

3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, či požití omamných látek je přístup do objektu zakázán.

4. V celém objektu je mimo vyhrazené prostory zakázáno kouření a zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. Místa pro kouření jsou vyhrazená instalací popelníků. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců objektu.

5. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno v objektu nosit a používat jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně včetně jakýchkoli jejich replik (s výjimkami, které povoluje správa objektu).

6. Do instalovaných interiérů objektu je zakázán přístup s příliš objemnými zavazadly, taškami, s deštníky a se zvířaty.

7. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu a obuvi.

8. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození uměleckohistorických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR).

9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, zeleň i jiný majetek v objektu. Zejména je zakázáno:

a) dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;

b) opouštět vymezené trasy a komunikace, vstupovat do prostor, které nejsou součástí prohlídkových tras a jsou veřejnosti nepřístupné, vstupovat na torza opevnění, lézt po skalách;

c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;

d) jíst a pít v interiérech objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem, lepit zde či odhazovat žvýkačky atd.;

e) trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo, vylepovat v objektu plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, či aktivity a jinak narušovat klid a pořádek;

f) jezdit v objektu jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižné a dětské kočárky). Jízdní kola lze v objektu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech objektu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky;

g) parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory veřejných parkovišť,

h) krmit nebo jakkoliv rušit zde chovaná zvířata;

i) umožnit v objektu volný pohyb psů a jiných zvířat. Do volně přístupných částí objektu mohou psi a jiná zvířata pouze na vodítku, do interiérů a na návštěvnické okruhy je vstup se psy a jinými zvířaty striktně zakázán (s výjimkou vodicích a asistenčních psů).

10. V objektu je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu nepřebírá správa objektu žádnou odpovědnost.

11. V interiérech objektu, či v dalších vyznačených prostorách je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakýchkoli dalších osvětlovacích a pomocných technik.        

12. V objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy objektu.

13. Je zakázáno jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v objektu použít ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově, Zámek č. p. 3, Sychrov, 463 44. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, Zámek č. p. 3, Sychrov, 463 44.                                                      

14. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě objektu. Správa objektu neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku nedodržování, či porušení návštěvního řádu. Odpovědnost správy objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy.

15. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit správa objektu.


Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání předložena na pokladně objektu. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, územní památkovou správu na Sychrově, Zámek č. p. 3, Sychrov, 463 44,  Mgr. Lucie Bidlasová, tel.: 482 360 006, mobil 773 775 944, e-mail: bidlasova.lucie@npu.cz.

2.   Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 25. března 2016 a současně se ruší dosavadní řád, platný od 1. ledna 2015.