Návštěvní řád areálu

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
areálu ve správě státního hradu Kunětická hora (dále jen „areál“)

 

Článek 1 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Areál, pro nějž platí tento návštěvní řád, je vymezen katastrem nemovitostí, listem vlastnictví 162 (viz obrázek níže). Jde o významnou kulturní a přírodní památku, která je součástí evropské sítě NATURA 2000, a jejich ochranná pásma, která upravují příslušné právní předpisy.

 

Článek 2 – PŘÍSTUPNOST AREÁLU

1. Areál je přístupný celoročně.

2. Vyžádá-li si to aktuální provozní či bezpečnostní situace (nepříznivé povětrnostní podmínky, skalní řícení, provádění neodkladných udržovacích prací, revitalizace zeleně apod.), může být vstup do areálu či jeho částí správou památkového objektu omezen či zakázán.
 

Článek 3 - VSTUPNÉ

1. Areál je přístupný zdarma.

2. V případě, že je areál, respektive jeho část pronajata (na základě smlouvy uzavřené se správou památkového objektu), řídí se podmínky užívání konkrétní části areálu a vstupu do něj příslušnými smluvními ustanoveními.
 

Článek 4 - PROHLÍDKA AREÁLU

1. Vstup do areálu se považuje za souhlas s návštěvním řádem areálu.

2. Prohlídka areálu a pobyt v něm jsou individuální.

3. Děti ve věku do 10 let mají do areálu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají. 


Článek 5 - OCHRANA KULTURNÍCH A PŘÍRODNÍCH PAMÁTEK

1. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat areál. Zejména je zakázáno:

a) kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm;

b) psát, rýt nebo malovat po zdech, stěnách, lavičkách, stromech, nebo je jakkoli poškozovat;

c) vstupovat na torza opevnění;

d) lézt po skalách;

e) parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazenou zpevněnou plochu parkoviště a místa vymezená správou památkového objektu pro parkování;

f) jezdit v areálu (vyjma zpevněné plochy parkoviště) jakýmikoli motorovými i nemotorovými vozidly včetně jízdních kol. Výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižné a dětské kočárky;

g) vhazovat cokoli do studny;

h) trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo;

i) tábořit v areálu;

j) vylepovat v areálu plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, či aktivity a jinak narušovat klid a pořádek;

k) krmit nebo jakkoliv rušit či obtěžovat zvířata chovaná v oborách;

l) umožnit v areálu volný pohyb psů a jiných zvířat;

m) odhazovat jakékoli odpadky mimo odpadkové koše;

n) jinak narušovat klid, pořádek a bezpečnost.

2. Vstup do areálu je možný pouze na vlastní nebezpečí.

3. Prostor parkoviště je monitorován bezpečnostní kamerou se záznamem.

4. V celém areálu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.

5. Fotografování, filmování či pořizování jiné dokumentace pro komerční účely v areálu je možno pouze s výslovným písemným povolením Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově, Zámek Sychrov č. p. 3, Sychrov 463 44. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, Zámek č. p. 3, Sychrov 463 44.

6. Veškeré akce, konané v areálu (kulturní, společenské, sportovní, předváděcí aj.), musí být předem písemně povoleny správou státního hradu Kunětická hora (památkový objekt). Pořadatel je povinen řídit se pokyny a závazky plynoucími z uzavřeného smluvního vztahu. Při nesplnění této povinnosti může správa památkového objektu akci okamžitě a bez náhrady zrušit.


Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, územní památkové správě na Sychrově.

2. Národní památkový ústav nepřebírá žádnou zodpovědnost za bezpečnost návštěvníků a případné poškození a ztráty jejich osobního majetku.

3. Odpovědnost Národního památkového ústavu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

4. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání předložena v pokladně státního hradu Kunětická hora. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, územní památkovou správu na Sychrově.

5. Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit správa památkového objektu.

6. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 25. 3. 2016.